Mentoring Family 야간매점

우리 멘토링 패밀리들의 첫 요리 대전! 많은 종류의 요리들을 우리 패밀리들이 만들어 주셨는데요! 서로 맛있는 음식도 먹고 평가도 할 수 있는 그런 재미있는 시간이었습니다.  많은 Mentor, Mentee님들이 서로 굉장히 친해져있는 모습을 볼 수 있어서 좋았답니다. 우리 멘토링 패밀리들 화이팅!

20131108_70.JPG
20131108_70.JPG
press to zoom
20131108_55.JPG
20131108_55.JPG
press to zoom
20131108_84.JPG
20131108_84.JPG
press to zoom
20131108_77.JPG
20131108_77.JPG
press to zoom
20131108_76.JPG
20131108_76.JPG
press to zoom
20131108_142.JPG
20131108_142.JPG
press to zoom
20131108_133.JPG
20131108_133.JPG
press to zoom
20131108_73.JPG
20131108_73.JPG
press to zoom
20131108_16.JPG
20131108_16.JPG
press to zoom
20131108_118.JPG
20131108_118.JPG
press to zoom
20131108_74.JPG
20131108_74.JPG
press to zoom
20131108_43.JPG
20131108_43.JPG
press to zoom
20131108_47.JPG
20131108_47.JPG
press to zoom
20131108_121.JPG
20131108_121.JPG
press to zoom
20131108_21.JPG
20131108_21.JPG
press to zoom
20131108_82.JPG
20131108_82.JPG
press to zoom
20131108_112.JPG
20131108_112.JPG
press to zoom
20131108_115.JPG
20131108_115.JPG
press to zoom
20131108_54.JPG
20131108_54.JPG
press to zoom
20131108_10.JPG
20131108_10.JPG
press to zoom
20131108_89.JPG
20131108_89.JPG
press to zoom
20131108_81.JPG
20131108_81.JPG
press to zoom
20131108_88.JPG
20131108_88.JPG
press to zoom
20131108_80.JPG
20131108_80.JPG
press to zoom
20131108_13.JPG
20131108_13.JPG
press to zoom
20131108_103.JPG
20131108_103.JPG
press to zoom
20131108_50.JPG
20131108_50.JPG
press to zoom
20131108_60.JPG
20131108_60.JPG
press to zoom
20131108_08.JPG
20131108_08.JPG
press to zoom
20131108_06.JPG
20131108_06.JPG
press to zoom
20131108_110.JPG
20131108_110.JPG
press to zoom
20131108_33.JPG
20131108_33.JPG
press to zoom
20131108_97.JPG
20131108_97.JPG
press to zoom
20131108_18.JPG
20131108_18.JPG
press to zoom
20131108_102.JPG
20131108_102.JPG
press to zoom
20131108_51.JPG
20131108_51.JPG
press to zoom
20131108_59.JPG
20131108_59.JPG
press to zoom
20131108_37.JPG
20131108_37.JPG
press to zoom
20131108_68.JPG
20131108_68.JPG
press to zoom
20131108_30.JPG
20131108_30.JPG
press to zoom
20131108_14.JPG
20131108_14.JPG
press to zoom
20131108_70.JPG
20131108_70.JPG
press to zoom
20131108_111.JPG
20131108_111.JPG
press to zoom
20131108_120.JPG
20131108_120.JPG
press to zoom
20131108_25.JPG
20131108_25.JPG
press to zoom
20131108_61.JPG
20131108_61.JPG
press to zoom
20131108_140.JPG
20131108_140.JPG
press to zoom
20131108_100.JPG
20131108_100.JPG
press to zoom
20131108_41.JPG
20131108_41.JPG
press to zoom
20131108_29.JPG
20131108_29.JPG
press to zoom
20131108_64.JPG
20131108_64.JPG
press to zoom
20131108_11.JPG
20131108_11.JPG
press to zoom
20131108_66.JPG
20131108_66.JPG
press to zoom
20131108_139.JPG
20131108_139.JPG
press to zoom
20131108_79.JPG
20131108_79.JPG
press to zoom
20131108_128.JPG
20131108_128.JPG
press to zoom
20131108_27.JPG
20131108_27.JPG
press to zoom
20131108_92.JPG
20131108_92.JPG
press to zoom
20131108_36.JPG
20131108_36.JPG
press to zoom
20131108_122.JPG
20131108_122.JPG
press to zoom